Szukany tekst :Aktualnie kręci się tutaj turystów, może spotkacie się w Chat'cie...

Bieszczadzki Park Narodowy

Znaczek BdPN Utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 4 VIII 1973 r. (faktyczną działalność rozpoczą od dn. 11 XI 1973 r.). Kilkakrotnie powiększany, ostatniorozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25 I 1991 r. Park obejmuje najciekawsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym partie górskie Bieszczadów o łącznej powierzchni 29 201 ha (poprzednio 15 710 ha). Ścisłą ochroną objęto 3 045 ha w tym cały obszar połonin. W skład parku wchodzą: grupa szczytów gniazda Tarnicy i Halicza z Szerokim Wierchem, Bukowym Berdem, Krzemieniem, Rozsypańcem i Połoniną Bukowską,Połonina Caryńska, grupa Wielkiej Rawki i pasmo Połoniny Wetlińskiej i Smereka oraz grupa Wielkiej Rawki z pasmem granicznym aż po Rabią Skałę.


Mapa Parku

mapa

Adres Biura
  Bieszczadzki 
  Park Narodowy   
  Ustrzyki Górne   
  38-714 Ustrzyki Górne   
  GMINA : Lutowiska   
  TEL/FAX : (013) 461 06 10, 
       (013) 461 06 50
Regulaminy Parku

Bieszczadzki Park Narodowy o powierzchni 290 km2 jest największym polskim górskim parkiem narodowym. Głównym celem Parku Narodowego jest ochrona przyrody i krajobrazu, a więc tego, co stanowi o atrakcyjności turystycznej Bieszczadów, które stanowią fragment polskich Karpat Wschodnich.
Stanowi on centralną część pierwszego na świecie trójstronnego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" utworzonego pod patronatem programu UNESCO-MaB ("Człowiek i Biosfera"). W skład MRB "KW", oprócz Bieszczadzkiego Parku Narodowego wchodzą po stronie polskiej Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński PK. Na Ukrainie - Użański Park Narodowy l Nadsański Park Krajobrazowy oraz na Słowacji - Park Narodowy "Połoniny". Obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery wynosi obecnie 2 132 km2, co stanowi o jego znaczeniu dla ochrony przyrody tej części Europy.
Bieszczadzki Park Narodowy został wyróżniony Dyplomem Europejskim przyznawanym przez Radę Europy za najcenniejsze zasoby przyrodnicze i prawidłowe nimi zarządzanie. Poza współpracą z sąsiadami słowackimi i ukraińskimi Park współpracuje również na podstawie dwustronnego porozumienia z Parkiem Narodowym "Vanoise" położonym w Alpach Francuskich.
Jest to jedyny obszar w Europie, gdzie przyroda zastąpiła gospodarkę człowieka. Po 1947r. Bieszczady, wcześniej przeludnione, przez wiele lat pozostawały niezamieszkałe. Nawet obecnie - przy gęstości zaludnienia od 0,6 do 20 mieszkańców na km2 wpływ gospodarki człowieka na przyrodę jest nieznaczny, Lesistość Bieszczadów wynosi około 80%, co stanowi o ich atrakcyjności, a zarazem jest to jeden z największych w Europie kompleks pierwotnych i naturalnych drzewostanów bukowych.
Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym Parkiem w Polsce, chroniącym jednocześnie wszystkie krajowe duże ssaki i drapieżniki włącznie z niedźwiedziem brunatnym, wilkiem, rysiem i żbikiem. Powiodła się również reintrodukcja występujących tu wcześniej bobrów i żubrów. Park stanowi także ostoję dla rzadkich gatunków ptaków, w tym orła przedniego i puchacza. Najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu Parku są unikalne w skali Polski, długie pasma górskich łąk położonych ponad górną granicą lasu, zwane połoninami. Z uwagi na położenie geograficzne w Parku występują zarówno zachodnio- jak i wschodniokarpackie zbiorowiska roślinne i gatunki, w tym wiele chronionych i zagrożonych.
Najwyższe partie Bieszczadów stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym obszary, w szczególności dla wędrówek pieszych i konnych. Istniejąca na terenie Parku sieć pieszych szlaków turystycznych o długości przeszło 130 km stwarza znakomite warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą w trakcie ich zwiedzania.

Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym górskim parkiem narodowym w Polsce, który propaguje turystykę konną. Sieć tras konnych o łącznej długości 142 km pozwala na kilkudniowe wyprawy, prowadzone przez licencjonowanych przewodników. Postoje zaplanowane są w specjalnie do tego celu przygotowanych pięciu stanicach usytuowanych wzdłuż trasy. Zaprojektowano je tak, by umożliwić korzystanie z noclegów i wyżywienia w standardzie dostosowanym do życzeń klienta. Począwszy od standardu traperskiego (biwaki, schrony) poprzez schroniska górskie, a skończywszy na hotelach dla podróżnych oczekujących najwyższej jakości usług.
Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego BPN w Wołosatem jest jednym z dwóch w Polsce ośrodków szkoleniowych dla przodowników górskiej turystyki konnej PTTK. Oferuje też naukę jazdy konnej dla młodych, mniej doświadczonych turystów, która pozwoli im na oswojenie się z koniem oraz krótkie wycieczki dla bardziej zaawansowanych jeźdźców.
Oferta usług konnych dotyczy całego roku z możliwością zakwaterowania w dobrym standardzie i prowadzenie zajęć przy niesprzyjającej pogodzie w krytej ujeżdżalni. Usługi jazdy konnej prowadzą doświadczeni i licencjonowani instruktorzy, także w innych stanicach położonych przy trasach konnych. Do innych atrakcji należą przejażdżki dla rodzin i małych grup bryczkami konnymi, a zimą saniami.
Środowisko przyrodnicze tych gór posiada wyjątkowe walory w postaci rozległych karpackich lasów regla dolnego, z mało naruszonym krajobrazem, poprzecinanym czystymi potokami i rzekami oraz malowniczymi bezludnymi dolinami z niewielkimi zasobami kulturowymi po dawnych wsiach.
Turystyka na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz całego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery podporządkowana jest głównemu celowi jakim jest ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Wyznaczone i dobrze oznakowane szlaki turystyczne piesze, z całym systemem punktów informacyjno-kasowych, deszczochronami i punktami usługowymi dają możliwość przejścia i zwiedzenia najciekawszych partii Bieszczadów, bez naruszania przepisów obowiązujących w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Szczególnie zalecaną jest na terenie Parku turystyka edukacyjna. Są to głównie piesze wędrówki połączone z poznawaniem przyrody. Bieszczadzki Park Narodowy posiada odpowiednie do prowadzenia tego typu zajęć (dla grup turystycznych i młodzieży szkolnej) zaplecze - obiekty noclegowe średnim turystycznym standardzie zlokalizowaną w różnych częściach Parku. Zgłaszającym się grupom Bieszczadzki Park Narodowy proponuje kilkudniowe lub kilkugodzinne wycieczki, prelekcje, pogadanki, filmy edukacyjne, kilkudniowe warsztaty, prowadzone przez odpowiednią kadrę dydaktyczną i terenową. Główną instytucją edukacyjną jest Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BPN w Ustrzykach Dolnych, dysponujący muzeum, salami wykładowymi oraz stacjami terenowymi.
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny BPN w Lutowiskach jest głównym organizatorem i źródłem informacji dla osób indywidualnych i grup turystycznych udających się w Bieszczady. Celem zasadniczym Ośrodka jest informacja społeczeństwa odwiedzającego Park o zasadach jego zwiedzania, zasobach przyrodniczych, kulturowych, świadczonych usługach przez podmioty gospodarcze, imprezach sportowych i kulturowych. Ośrodek zajmuje się promocją twórczości bieszczadzkich artystów i rzemieślników, prezentując ich twórczość między innymi na wystawach czasowych i targach turystycznych. widoczek
Ośrodek dysponuje własną bazą noclegową z wyżywieniem w obiekcie w Lutowiskach oraz innych obiektach znajdujących się na terenie Parku. Bieszczadzki Park Narodowy dysponuje własną bazą noclegową w Tarnawie, Wołosatem i Suchych Rzekach, która szczególnie od września do maja może być wykorzystywana na obozy młodzieżowe, wycieczki sobotnio-niedzielne oraz zakwaterowanie osób indywidualnych. Dzierżawione obiekty Parku takie jak "Hotelik Biały" w Ustrzykach Górnych oraz "Hotelik pod Tarnicą" w Wołosatem, a także "Bar pod Tarnicą" w Wołosatem uzupełniają bazę noclegową i gastronomiczną w centrum Bieszczadów.
W Parku znajdują się obiekty należące do PTTK. które świadczą pełny zakres usług noclegowo-wyżywieniowych ("Hotel Górski" w Ustrzykach Górnych l Wetlinie, bacówki turystyczne pod Małą Rawką, Jaworzcu, Honem w Cisnej, schronisko w Wetlinie) z odpowiednimi parkingami i polami kampingowymi.
Największy kamping w Bieszczadach w "Górnej Wetlince" położony przy dużej obwodnicy (dawna ferma PGR). Oprócz pól namiotowych, baru, sanitariatów, posiada on stałe uzbrojenie, miejsca dla karawaningu i krytą scenę z widownią w formie amfiteatru, na której odbywają się w sezonie turystycznym liczne imprezy plenerowe i występy zespołów regionalnych.
Położenie geograficzne trzech sąsiednich państw: Polski, Słowacji l Ukrainy - stwarza szczególne warunki do szeroko pojętej współpracy przygranicznej. Od 1 lipca 1999r. na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Słowackiej i przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych utworzono na terenie woj. podkarpackiego cztery przejścia na szlakach turystycznych, tj. Roztoki Górne - Ruskie Sedło, Balnica - Osadne, Czeremcha - Certyżne k/Jaślisk, kolejowe przejście w Łupkowle i przejście graniczne Barwinek - Vysny Komorni.
W najbliższej przyszłości ma być otwarte przejście graniczne z Ukrainą Krościenko - Smolnica oraz planowane przejście turystyczne piesze Żurawin - Boberka. Turystyka przygraniczna uatrakcyjni ofertę turystyczną Bieszczadów i umożliwi kontakty miejscowej ludności zamieszkującej strefę przygraniczną. Jednym z największych atrakcji turystycznych jest Bieszczadzka Kolejka kursująca sezonowo na trasie Majdan - Cisną - Przysłup, w przyszłości do Wetliny.
Oznakowano i dopuszczono do zwiedzania Górną Dolinę Sanu, która z uwagi na położenie przygraniczne, krajobraz i cenne zabytki kulturowe staje się dużą atrakcją dla zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy.
Kulturowy wypas owiec w Brzegach Górnych, pasące się konie huculskie w Wołosatem oraz nowe ścieżki przyrodnicze wykonywane przez Park, Lasy Państwowe i Urzędy Gmin stanowią nowy element w udostępnianiu Bieszczadów do zwiedzania.
W okresie zimowym Bieszczady są "puste" i mało odwiedzane przez turystów. Dobra baza noclegowa i żywieniowa stwarza warunki narciarskie dla turystyki ski-tourowej, śladowej i biegowej. Ponadto wyciągi narciarskie w Ustrzykach Dolnych oraz rekreacyjny wyciąg narciarski BPN w Ustrzykach Górnych, zimowa turystyka konna, kryte baseny kąpielowe w Ustrzykach Dolnych i Smereku - daje możliwość odwiedzania Bieszczadów o tej porze roku z atrakcyjnym programem pobytu.
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - z racji swojej misji "ratowania ludzi potrzebujących pomocy w górach" spełnia podstawową funkcję poczucia bezpieczeństwa osób zwiedzających Park i Bieszczady. Posiada stałe stacje m.in. Centrala Sanok, Stacja Ratunkowa w Ustrzykach Górnych, Połonina Wetlińska, Bacówka pod Małą Rawką i inne punkty dające możliwość wezwania pomocy w razie potrzeby.
Bieszczadzki Park Narodowy chroni fragmenty wschodnio-karpackiej przyrody w polskiej części Bieszczadów Zachodnich. Odpowiednio zarządzany i szanowany przez zwiedzających, gestorów turystyki oraz ludność miejscową daje szansę utrzymania niezmienionych zasobów przyrodniczych jako zasadniczego czynnika rozwoju usług, z których wszyscy możemy czerpać korzyści.

Tekst Grzegorz Sitko
Dzięki uprzejmości i pomocy Krzysztofa Krysty
Ameleczka (angela.suncrime at interia.pl)
Przydatne :PP
27. lutego 2018, godzina: 15:18


anonema (ania210303 at wp.pl)
XD

28. listopada 2016, godzina: 19:39


Antonina (RudnikAntonina at gmail.com)
super blog!
13. września 2016, godzina: 18:19


Dariusz (hzd at op.pl)
SUPER INFORMACJE
8. czerwca 2016, godzina: 11:57


Anonim (123 at gm.com)
Bardzo przydatny tekst
28. kwietnia 2016, godzina: 11:02


Xavery (chopin75 at gmail.com)
gówno cs ;go :D
8. marca 2016, godzina: 20:49


Anastazja (anastazjamatejuk at gmail.com)
beznadzieja
20. stycznia 2016, godzina: 21:29


Kamil (kamilos1234 at interia.pl)
błąd Bieszczad nie Bieszczadów

26. maja 2015, godzina: 20:30


wiki (wiktoria.pospiech at spoko.pl)
potrzebuje pani kazała zrobić w kartonie Bieszczadzki Park Narodowy
5. maja 2015, godzina: 14:56


wiki (wiktoria.pospiech at spoko.pl)
potrzebuje pani kazała zrobić w kartonie Bieszczadzki Park Narodowy
5. maja 2015, godzina: 14:55


[wszystkie komentarze]
Twój komentarz
treść:
imię:
email:
token:


Powrót do strony głównej Powrót do poprzedniej strony